کد نوشته شده در بنر تخفیف صفحه اصلی سایت را در صفحه تسویه حساب پاسخ سوالی که نوشته شده :(آیاکدتخفیف ویا کارت هدیه دارید؟)وارد کنید تخفیف بصورت سیستمی محاسبه می شود واز جمع مبلغ کسر می گردد.